Pravila i uslovi

Uslovi korišćenja

Hvala što ste posetili naš internet sajt „posrednikurešavanjusporova“. Vaš pristup, kao i korišćenje ovog našeg internet sajta (u daljem tekstu: internet sajt) podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem internet sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da napustite internet sajt.

VLASNIŠTVO SADRŽAJA

Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo posrednikurešavanjusporova, ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava, ako već nemaju dozvolu. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Autor će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

VAŠA UPOTREBA INTERNET SAJTA

Sadržaj internet sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na internet sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Međutim, Autor se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom internet sajtu. Takođe, Autor ne garantuje da će internet sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom.

IZUZEĆE OD ODGOVORNOSTI

Internet sajt koristite na sopstveni rizik. Autor nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog Sadržaja.

LINKOVI SA INTERNET SAJTOVIMA TREĆIH LICA

Internet sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Autor. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. Autor ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Autor ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti Autora.

SADRŽAJ DOSTUPAN NA OVOM INTERNET SAJTU

Prava intelektualne svojine i ostala prava na bilo koji Sadržaj koji je dostupan za preuzimanje sa internet sajta (u daljem tekstu Sadržaj), pripadaju Autoru, osim ako drugačije nije izričito određeno. Vaša upotreba Sadržaja podleže uslovima Zakona o zaštiti autorskih prava Republike Srbije.  Nemojte preuimati niti koristiti Sadržaj ako se ne slažete sa ovim odredbama. Kada preuzimate ili koristite Sadržaj sa internet sajta, to činite na sopstveni rizik.

IZMENA USLOVA KORIŠĆENJA

Autor može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korišćenja.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Autor čuva privatnost svih posetilaca ovog internet sajta (u daljem tekstu: Internet sajt) i štiti lične podatke posetilaca internet sajta. Molimo vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti koja sledi kako biste razumeli kako koristim i štitim informacije koje nam pružate.

INFORMACIJE KOJE DOBIJAMO OD VAS

U načelu možete posetiti ovaj internet sajt bez otkrivanja bilo kakve informacije o sebi. Naš server registruje imena domena, a ne e-mail adrese posetilaca internet sajta. Na pojedinim delovima ovog internet sajta tražimo lične informacije o Vama kako bismo vam omogućili ostvarivanje određenih prava, kao što je pružanje izvesnih informacija koje zatražite. Ovo činimo putem upotrebe online formulara i svaki put kada nam pošaljete svoje detalje e-mailom. Informacije koje dobijemo od Vas mogu uključivati Vaše ime i prezime, adresu, brojeve telefona, faksa ili e-mail adresu. Od vas nikada nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne da biste dobili uslugu koju ste zatražili.

UPOTREBA SAKUPLJENIH INFORMACIJA

Informacije o imenima domena do kojih dođemo ne koristimo kako bismo Vas lično identifikovali, već da bi na osnovu tih i drugih informacija izmerili broj poseta internet sajtu, prosečno vreme provedeno na internet sajtu, pregledane stranice itd. Ove informacije ćemo koristiti isključivo da bismo izmerili frekvenciju posećivanja našeg internet sajta i unapredili njegov sadržaj. U slučaju kada od Vas zatražimo druge lične informacije, kao što su Vaše ime i e-mail adresa, tražićemo Vaš pristanak (npr. upotrebom online formulara ili putem e-maila), obavestiti Vas o procesu prikupljanja informacija i o tome kako ćemo ih upotrebiti. Informacije koje nam Vi date ili do kojih dođemo putem ovog internet sajta, koristićemo isključivo za odgovaranje na Vaša pitanja i/ili za pružanje i poboljšanje naših usluga. U slučaju da se predomislite i ne želite da Vas kontaktiramo u budućnosti, molimo Vas da nas o tome obavestite.

OTKRIVANJE INFORMACIJA

Informacije koje nam date čuvaju se na našem serveru, a mogu im pristupiti naši saradnici, državni organi, naši pravni sledbenici i lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime u svrhe navedene u ovoj politici ili druge svrhe za koje ste Vi dali odobrenje. Takođe, možemo preneti informacije o upotrebi našeg internet sajta trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih Vi možete biti identifikovani. Osim ako to zakon ne nalaže, nećemo ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o Vama koje nam pružite, bez vašeg prethodnog odobrenja.

MALOLETNI KORISNICI

Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.

Postupak je brži

Postupak je brži

Prednosti medijacije su brzina, jer za jedan do dva sastanka medijacija po pravilu dovodi do rešenja, a ovaj proces je i daleko jefitiniji od sudskog.Medijacija je brži, jeftiniji i po mnogo čemu, od sudskog procesa adekvatniji način rešavanja sporova. Sa druge strane i sudski postupak i medijacija na kraju procesa imaju istu pravnu snagu, koja rezultira izvršnom ispravom. Na sudu kada se proces okonča Sudija izriče PRESUDU koja ima status izvršne isprave, a na medijaciji SPORAZUM koji potpišu obe strane i medijator, takođe ima status izvršne isprave, te se dogovoreno MORA ispoštovati.

Obostrano prihvatljivo

Rešenje mora biti obostrano prihvatljivo

Kada sudija proceni da je predmet medijabilan ili kada je to propisano zakonom, on uputi predmet Centru za posredovanje, nakon čega se kontaktiraju obe strane radi provere da li su saglasne da svoj spor pokušaju rešiti u postupku posredovanja. Da bi se postupak posredovanja sproveo, nužno je da obe strane pristanu na takav način rešavanja spora.

Medijator nije sudija, nije arbitar i nema pravo da savetuje stranke.

Njegova uloga je da strankama pomogne da razumeju svoje interese i da stranke zajednički pronađu adekvatno rešenje prihvatljivo za obe strane.

Postupak je dobrovoljan

Postupak je dobrovoljan

Strane zajedno biraju medijatora, dogovaraju se oko toka postupka i da li žele da sporazum ima svojstvo izvršne isprave. U posredovanju/medijaciji nema niti pobednika, niti pobeđenih, što je jedna od prednosti u odnosu na sudski postupak, jer u postupku posredovanja, stranke su te koje donose rešenje. Postupak posredovanja traje mnogo kraće i jeftiniji je. Posredovanje je na neki način dopuna sudskom postupku, građanima se pruža mogućnost izbora između rješavanja spornog odnosa putem posredovanja ili u sudskom postupku. Ukoliko ni u postupku medijacije ne uspiju da riješe spor, imaju mogućnost korišćenja sudske zaštite.

Jeftiniji postupak

Postupak je jeftiniji

Specifičnost medijacije kao dobrovoljnog, neformalnog, izuzetno brzog i jeftinijeg postupka je u tome da tokom postupka strane zadržavaju potpunu kontrolu i u njemu niko umesto njih samih ne može doneti odluku o načinu rešavanja njihovog spornog odnosa, te ukoliko do sporazuma dođe, zaključuju ga u zajedničkom interesu. Uloga medijatora se upravo ogleda u tome da isti pomaže stranama da utvrde svoje interese u odnosu sa drugom stranom i postignu sporazum. Sporazum može imati snagu izvršne isprave, a medijator i punomoćnici strana mogu učestovati u njegovoj pisanoj izradi.  U poređenju sa redovnim troškovima sudskog postupka, u zavisnosti od vrednosti spora jeftinija je od 35 do 60%. 

Izvršenje na nepokretnostima

Izvršenje po nepokretnostima

U izvršnom postupku, izvršenje može biti na novčanim sredstvima izvršnog dužnika, kao i pokretnim i nepokretnim stvarima. Nakon dobijanja rešenja o izvršenju pokreće se sam postupak izvršenja.

U slučaju izvršenja na nepokretnosti, mesno je nadležan sud na čijim području se nalazi sama predmetna nepokretnost. Sud razmatra predlog za izvršenje i donosi Rešenje o izvršenju i nadležan je za postupak sprovođenja izvršenja.

Kod podnošenja Predloga za izvršenje, izvršni poverilac treba da dostavi i dokaz da je nepokretnost u vlasništvu izvršnog dužnika (list nepokretnosti) ukoliko je nepokretnost upisana u javnu knjigu. Ako nepokretnost nije upisana u javnu knjigu neophodno je dostaviti dokaz da se nepokretnost ne može upisati u javnu knjigu, kako bi sud dozvolio izvršenje na vanknjižnoj svojini (nepokretnosti) izvršnog dužnika. Ukoliko je nepokretnost izvršnog dužnika u susvojini, dostavlja se saglasnost ostalih suvlasnika koji će se namiriti pre izvršnog poverioca za svoje suvlasničke delove iz cene postignute prodajom nepokretnosti.

Sam postupak izvršenja na nepokretnosti se sprovodi: • zabeležbom Rešenja o izvršenju u javnu knjigu, • utvrđivanjem vrednosti nepokretnosti, • prodajom nepokretnosti, • namirenjem izvršnih poverilaca.

Zabeležbom Rešenja o izvršenju u javnu knjigu o izvršenju izvršni poverilac stiče pravo da se iz nepokretnosti namiri pre lica koje je kasnije na nepokretnosti ustanovilo založno pravo ili pravo na namirenje. Zabeležba Rešenja o izvršenju u javnu knjigu se vrši tako što se prvo donese Rešenje o izvršenju, a potom sud to rešenje šalje nadležnom organu (katastar) kako bi se zabeležba upisala u javnu knjigu.

Utvrđivanje vrednosti nepokretnosti se vrši nakon donošenja pravosnažnog sudskog Rešenja o izvršenju. Sud najčešće traži veštačenje vrednosti nepokretnosti (veštak dostavlja Rešenja o utvrđivanju vrednosti nepokretnosti). U Rešenju o utvrđivanju vrednosti nepokretnosti neophodno je da budu navedena prava koja postoje na predmetnoj nepokretnosti, a koja mogu umanjiti njenu vrednost. Rešenje o utvrđivanju vrednosti nepokretnosti podleže žalbi.

Prodaja nepokretnosti se vrši na osnovu sudskog Zaključka o prodaji nepokretnosti, koji sledi nakon pravosnažnosti rešenja o izvršenju i rešenja o utvrđenju vrednosti nepokretnosti. Zaključkom o prodaji nepokretnosti se utvrđuje način, ka o i uslovi prodaje predmetne nepokretnosti, kao i vreme koje je određeno za razgledanje nepokretnosti. Kada je reč o uslovima prodaje nepokretnosti, naznačeni su podaci: bliži opis nepokretnosti, naznačenje prava trećih lica koja ne prestaju prodajom, naznačenje službenosti i stvarnih tereta koje kupac preuzima, procenjena vrednost nepokretnosti utvrđenu rešenjem suda, način prodaje, iznos jemstva, rok u kome mora biti dato jemstvo, rok u kom je kupac dužan da položi cenu (koji ne može biti duži od 30 dana od prodaje), datum i mesto prodaje nepokretnosti. Sama prodaja nepokretnosti može da se vrši dvojako: • prodaja putem usmenog javnog nadmetanja, • prodaja neposrednom pogodbom.

Prodaja putem usmenog javnog nadmetanja se odvija u sud u formi ročišta, gde mogu učestvovati samo ona lica koja su prethodno položila jemstvo u iznosu od 1/10 utvrđene vrednosti nepokretnosti koja se prodaje. Sud objavljuje nadmetanje, koje počinje objavljivanjem početne cene. Ako najmanje jedan učesnik prihvati objavljenu cenu objavljuje se sledeća koja je viša, i to najviše za pet procenata od prethodne. Ovaj postupak se ponavlja sve dok poslednja ponuđena cena ostane neprihvaćena. neprihvaćena. Nadmetanje se zaključuje po isteku deset minuta neposredno posle stavljanja najpovoljnije ponude. Nepokretnost se ne može na prvom ročištu prodati po ceni koja je niža od procenjene vrednosti. Ukoliko prodaja nije ostvarena na prvom ročištu, zakazuje se drugo ročište za prodaju putem usmenog javnog nadmetanja. Na drugom ročištu se nepokretnost može prodati ispod procenjene vrednosti, ali ne manje od 2/3 te vrednosti. U slučaju da se ni na drugom ročištu ne izvrši prodaja nepokretnosti, sud na predlog izvršnog poverioca rešenjem dosuđuje nepokretnost izvršnom poveriocu. Kada se završi nadmetanje, sud utvrđuje ko je najbolji ponudilac i donosi Rešenje o dosuđenju nepokretnosti najboljem ponudiocu. Najbolji ponudilac polaže cenu, te sud donosi rešenje o prodaji nepokretnosti kupcu na osnovu kog se upisu pravo svojine kupca na predmetnoj nepokretnosti. Nakon ovog rešenja, izvršni dužnik više nije vlasnik nepokretnosti i dužan ju je predati kupcu odmah.

Prodaja neposrednom pogodbom se vrši ako je zaključkom o prodaji to predviđeno i navedeno. Budući kupac je u obavezi da položi cenu, a sud potom donosi Rešenje o dosuđivanju nepokretnosti prodate neposrednom pogodbom. Po pravosnažnosti ovog rešenja, sud donosi Rešenje o predaji nepokretnosti kupcu, a po njegovoj pravosnažnosti kupac stiče pravo da u javnu knjigu upiše pravo svojine.

Namirenje se vrši sledećim redosledom: poreske i druge dažbine koje opterećuju nepokretnost u poslednjoj godini, potraživanja obezbeđeno založnim pravom, potraživanja naknade za lične službenosti i stvarne terete (koja se prodajom gase), potraživanja izvršnih poverilaca po čijem je predlogu određeno izvršenje.

Sudska praksa izvršni postupak

Sudska praksa – izvršni postupak

Izvršni postupak je postupak u kom se primenom prinude ostvaruje potraživanje poverioca utvrđeno izvršnom, odnosno verodostojnom ispravom, domaćom ili stranom, dok se postupak obezbeđenja definiše kao postupak za obezbeđivanje budućeg ostvarivanja potraživanja. Predmet izvršnog postupka je postupak izvršenja odnosno prinudnog ostvarivanja potraživanja na osnovu domaće ili strane izvršne ili verodostojne isprave ili postupak obezbeđenja potraživanja, zasnivanjem založnog prava na osnovu sporazuma stranaka i ustanovljenjem prethodnih ili privremenih mera na osnovu odluke suda, kao i delatnost izvršitelja kao lica sa javnim ovlašćenjima.

U domaćem zakonodavstvu je izvršni postupak regulisan Zakonom o izvršnom postupku i obezbeđenju.

O predlogu za izvršenje ili obezbeđenje odlučuju u prvom stepenu osnovni ili privredni sud. O žalbi protiv rešenja osnovnog ili privrednog suda odlučuje viši sud ili Privredni apelacioni sud, u zavisnosti od toga ko je doneo rešenje koje se pobija. Za odlučivanje o predlogu za izvršenje ili obezbeđenje opšte mesno nadležan je sud na čijem području izvršni dužnik ima prebivalište ili boravište, odnosno sedište.

Primer sudske prakse navodi sukob stvarne nadležnosti suda u izvršnom postupku – Rešenje Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu, R1 657/2021 od 04.11.2021. godine.
.

Iz obrazloženja:

„Rešenjem IPV (Iv) 648/2021 od 17.08.2021. godine, oglasio stvarno nenadležnim za postupanje po prigovoru izvršnog dužnika izjavljenom 10.08.2021. godine protiv rešenja javnog izvršitelja II 233/2021 od 06.08.2021. godine i za postupanje po predlogu za izvršenje izvršnih poverilaca od 21.07.2021. godine, ukinuo rešenje o izvršenju tog suda II 1136/2021 od 22.07.2021. godine i stavio van snage sve radnje sprovođenja izvršenja i sve odluke javnog izvršitelja donete po tom rešenju; -rešenjem IPV (I) 73/2021 od 07.10.2021. godine oglasio stvarno nenadležnim za postupanje po prigovoru izvršnog dužnika od 30.08.2021. godine protiv rešenja o troškovima javnog izvršitelja II 233/2021 od 19.08.2021. godine; -rešenjem II 1136/2021 od 07.10.2021. godine oglasio stvarno nenadležnim za postupanje po zahtevu izvršnog dužnika od 04.10.2021. godine za izuzeće javnog izvršitelja J.T.S. od postupanja u izvršnom postupku II 233/21, i predmet ustupio stvarno nadležnom Privrednom sudu u Zrenjaninu.

Privredni sud u Zrenjaninu nije prihvatio stvarnu nadležnost i predmet je dostavio ovom sudu radi rešavanja sukoba nadležnosti.

Rešavajući nastali sukob stvarne nadležnosti, na osnovu člana 30. stav 2. Zakona o uređenju sudova i člana 22. stav 2. ZPP u vezi sa članom 39. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, Vrhovni kasacioni sud je našao da je za postupanje u ovom izvršnom postupku stvarno nadležan Osnovni sud u Zrenjaninu.

Osnovni sud u Zrenjaninu je na predlog izvršnih poverilaca, na osnovu izvršne presude Privrednog suda u Zrenjaninu P 86/2016 od 22.12.2020. godine, doneo rešenje o izvršenju II 1136/21 od 22.07.2021. godine i odredio da će izvršenje sprovesti javni izvršitelj kojeg su predložili izvršni poverioci. Javni izvršitelj je 11.08.2021. godine doneo zaključak II 233/21 kojim je utvrdio da je preduzeta poslednja izvršna radnja i da se izvršni postupak zaključuje, te utvrdio da je izvršni dužnik namirio potraživanje u celosti. Naknadno su, rešenjem javnog izvršitelja II 233/21 od 19.08.2021. godine, utvrđeni troškovi izvršnog postupka na teret izvršnog dužnika i obavezan izvršni dužnik da iste nadoknadi u roku od 8 dana.

Zakonom o izvršenju i obezbeđenju propisano je da o predlogu za izvršenje na osnovu izvršne ili verodostojne isprave i o predlogu za obezbeđenje odlučuje sud (član 3. stav 2), te da o predlogu za izvršenje ili obezbeđenje odlučuje u prvom stepenu osnovni ili privredni sud (član 6. stav 1).

Odredbom člana 22. stav 2. Zakona o uređenju sudova propisano je da osnovni sud u prvom stepenu, pored ostalog, vodi izvršne postupke za koje nije nadležan neki drugi sud. Prema članu 25. stav 2. tog Zakona, privredni sud u prvom stepenu, pored ostalog, određuje i sprovodi izvršenje na osnovu izvršnih i verodostojnih isprava kada se odnose na lica iz stava 1. tačka 1. tog Zakona, određuje i sprovodi izvršenje i obezbeđenje odluka privrednih sudova, a odluka izabranih sudova samo kada su donete u sporovima iz stava 1. tačka 1. tog člana.

Odredbom člana 39. Zakona o izvršenju i obezbeđenju propisano je da se u izvršnom postupku i postupku obezbeđenja shodno primenjuje zakon kojim se uređuje parnični postupak. Prema članu 17. ZPP, sud u toku celog postupka po službenoj dužnosti pazi na svoju stvarnu nadležnost. Shodna primena ove odredbe u izvršnom postupku znači da sud tokom celog izvršnog postupka po službenoj dužnosti pazi na svoju stvarnu nadležnost za odlučivanje o predlogu za izvršenje i da se može oglasiti stvarno nenadležnim sve do okončanja tog postupka. Prema članu 128. stav 1. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, izvršni postupak okončava se obustavom ili zaključenjem. Odredbom člana 130. stav 1. tog zakona propisano je da se izvršni postupak zaključuje posle namirenja izvršnog poverioca, tako što se zaključkom utvrđuje da je preduzeta poslednja izvršna radnja.

U konkretnom slučaju, izvršni postupak okončan je zaključkom javnog izvršitelja II 233/21 od 11.08.2021. godine kojim je utvrđeno da je preduzeta poslednja izvršna radnja i da se izvršni postupak zaključuje, te da su izvršni poverioci namireni. Na taj način izvršni postupak je okončan, a po okončanju izvršnog postupka sud koji je doneo rešenje o izvršenju ne može se više oglasiti stvarno nenadležnim.

Iz ovih razloga, po nalaženju Vrhovnog kasacionog suda, za postupanje u ovom izvršnom postupku stvarno je nadležan Osnovni sud u Zrenjaninu, zbog čega je na osnovu člana 22. stav 2. ZPP u vezi člana 39. Zakona o izvršenju i obezbeđenju odlučeno kao u izreci.“

Izvor: Rešenje Vrhovnog kasacionog suda Beograd, R1 657/2021 od 04.11.2021. godine

Radno pravo

Pravna oblast radno pravo – Advokati Beograd

Radno pravo se vezuje za građansko pravo, a kao samostalna disciplina i pravna oblast se izdvojilo u trenutku kada je država svojim merama počela da uređuje radne odnose. Na ovaj način radno pravo je dobilo imperativni karakter, ali i ugovorni karakter u vidu primene normi ugovornog prava u oblasti radnog prava (ugovor o radu).

Radno pravo se definiše i kao grana pozitivnog prava, koja podrazumeva primenu pravnih normi i načela sadržanih u radnom zakonodavstvu. Radno pravo ima za cilj da obezbedi socijalnu pravdu i radno-socijalni mir. Radno pravo je posebna grana prava koja izučava radne odnose, koji su posebna kategorija društvenih odnosa.

Radno pravo je skup pravnih normi kojima se uređuje nastanak, sadržina i prestanak radnog odnosa, kao i pravni položaj subjekata radnog prava.

Radni odnos je pravni odnos između subjekata radnog prava. Radni odnosi mogu biti individualni i kolektivni. Subjekti radnog prava su nosioci prava i obaveza iz radnog odnosa – poslodavac i zaposleni. Radni odnosi mogu biti individualni i kolektivni.

Bitni elementi pravne oblasti radno pravo su:
– dobrovoljnost (zabranjuje se svaki oblik prinudnog rada, posebno važno kod maloletnih lica),
– sloboda izbora (profesije, zasnivanja radnog odnosa i poslodavca),
– lična radno pravna funkcionalna veza (pojedinac, u procesu rada, je u obavezi da lično i samostalno vrši određenu radnu funkciju i ne može je preneti na drugo lice),
– subordinacija (pravna podređenost zaposlenog u radnom odnosu u odnosu na poslodavca, koji ima disciplinsku, upravljačku i normativnu vlast),
– pravo na zaradu (za svoj rad zaposleni tj. radnik prima zaradu od poslodavca kao novčani ekvivalent za rad u radnom odnosu).

Radno pravo se deli na:
– individualno i kolektivno radno pravo,
– opšte i posebno radno pravo,
– materijalno i formalno radno pravo,
– privatno i javno radno pravo,
– heteronomno i autonomno radno pravo.

Izvori pravne oblasti radno pravo, kojima su regulisana sva prava, obaveze i odgovornosti koje proizilaze iz radnih odnosa, se dele u dve grupe:
1. zakonski propisi koje donosi država (obavezujući i za zaposlenog i za poslodavca),
2. zakonski akti koje donosi poslodavac (nastaju saglasnošću poslodavaca i zaposlenih).

Zakonski propis, kojim je uređeno i regulisano radno pravo, je Zakon o radu. Pored Zakona o radu postoje i drugi zakoni, koji bliže i detaljnije regulišu radno pravo, a time i radne odnose, kao što su: Zakon o zaštiti uzbunjivača, Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu. Pored Zakona o radu, radne odnose iz oblasti radnog prava, a koji se direktno odnose na rad privrednih subjekata i pravno se dopunjuju, imajući obavezan karakter, su: poresko pravo, antikorupcijsko zakonodavstvo, zakonodavstvo u vezi socijalnog i penzijskog osiguranja, bezbednosti i zdravlja na radu, zaštiti podataka o ličnosti, mobingu i drugi.

Zakonski akti i propisi koji nastaju sporazumom između poslodavaca i zaposlenih su kolektivni ugovor i ugovor o radu. Prema Zakonu o radu kolektivni ugovor predstavlja ugovor kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti koje proizilaze iz radnog odnosa, kao i međusobnih odnosa učesnika u kolektivnom ugovoru (zaposlenih i poslodavaca). Ugovor o radu uređuje i reguliše isključivo prava, obaveze i odgovornosti koje proizilaze iz radnog odnosa. Kolektivni ugovor i Ugovor o radu ne mogu da sadrže odredbe koje zaposlenog dovode u nepovoljniji položaj u odnosu na položaj koji je definisan za zaposleno lice po osnovu Zakona o radu.

Radno pravo

Advokati Beogad – advokat za pravnu oblast radno pravo

Radno pravo je skup pravnih normi kojima se uređuje nastanak, sadržina i prestanak radnog odnosa, kao i pravni položaj subjekata radnog prava. Subjekti privrednog prava su zaposleni i poslodavac.

Radno pravo odnosno prava i obaveze iz radnog odnosa nalazi svoju primenu kod poslovanja svih privrednih subjekata, bez obzira na formu osnivanja.

Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada, bliže se uređuju Zakonom o radu i posebnim zakonima.

Angažovani advokat za radno pravo od strane poslodavca pruža niz prednosti u poslovanju poslodavcu, koje proizilaze pružanjem ekspertskih usluga advokata za radno pravo, te se time eliminiše kršenje zakona i zaposleni angažuju u skladu sa propisanim normama.

Advokat za radno pravo pruža usluge iz oblasti rada, koje su od značaja za zaposlene kao što su zastupanje zaposlenih u cilju zaštite od nezakonitih povreda njihovih prava od strane poslodavaca, zastupanja prilikom povrede prava kod nezakonitog otkaza, zastupanja prilikom zlostavljanja na radu (mobing), zastupanje prilikom regulisanja pitanja zdravstvenog osiguranja, penzijskog i invalidskog osiguranja, zastupanje stranaka pred svim nadležnim organima vezanim za oblast rada, zastupanje u radnim sporovima u vezi sa naknadom materijalne i nematerijalne štete zbog povreda na radu ili u vezi sa radom. Advokat za radno pravo vrši naplatu zaostalih potraživanja po osnovu zarada i drugih primanja iz radnog odnosa (tužba ili prinudna naplata). Advokat za radno pravo sastavlja tužbe protiv poslodavca i zastupanje stranke pred sudom. Advokat za radno pravo vrši pravno savetovanje zaposlenih iz oblasti poreskog prava, kao bitnog elementa kod izbora poreski optimalne politike zarada, kao i prava na godišnji odmor. U slučaju tužbe, Advokat za radno pravo sastavlja tužbu i vrši pokretanje tužbe povodom nezakonitih elemenata aneksa ugovora o radu.

Advokat za radno pravo pruža pravne usluge koje su vezane za poslodavce. Advokat za radno pravo vrši izradu pravilnika o radu i ostalih pravnih akata u vezi radnog prava odnosno radnih odnosa, izradu pravilnika o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, izradu pravilnika o zabrani zlostavljanja na radu i zabrani diskriminacije, izradu ugovora o radu u skladu sa kolektivnim ugovorima i zakonima iz oblasti rada, izradu aneksa ugovora o radu, izradu otkaza ugovora o radu, izradu kolektivnih ugovora u skladu sa zakonom (opštih, granskih i kolektivnih ugovora kod poslodavca i njihovo međusobno usklađivanje). Advokat za radno pravo poslodavcima pruža pravnu pomoć pri uspostavljanju pravno uređenog radnog okruženja kroz izradu svih internih akata koji definišu prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i zapušenih. Advokat za radno pravo učestvuje u pregovorima kod zaključenja kolektivnog ugovora. Advokat za radno pravo takođe pravno pomaže poslodavcima pri uvođenju adekvatnih procedura i politika u skladu sa zakonima iz oblasti rada. Advokat za radno pravo savetuje poslodavce iz oblasti poreskog prava, posebno kod izbora poreski optimalne politike zarada. Advokat za radno pravo zastupa poslodavce u postupcima rešavanja viška zaposlenih. U slučaju tužbi, advokat za radno pravo sastavlja tužbeni zahtev, zastupa stranku pred sudom i drugim nadležnim organima, prikuplja i dostavlja svu neophodnu dokumentaciju i vodi tužbeni spor.

Sudska praksa ostavinska

Sudska praksa – pravo vlasništva i ostavinska rasprava

Pokretanje postupka raspravljanja zaostavštine je ostavinski postupak ili ostavinska rasprava. Ostavinski postupak je po svojoj prirodi deklarativni postupak koji ima za cilj da se jedna neizvesna situacija razreši. Ostavinski postupak je vanparnični postupak. Svi elementi ostavinskog postupka su definisani Zakonom o vanparničnom postupku. Kada se pokrene ostavinski postupak sud utvrđuje ko su naslednici testamenta, koju imovinu nasleđuju i koja prava im pripadaju iz zaostavštine.

Na osnovu utvrđivanja prava vlasništva, Vrhovni sud protiv tužene radi priznavanja vlasništva odlučujući o reviziji je presudio da se revizija tužioca usvaja, te se žalba usvaja a tužbeni zahtev u celosti usvaja čime je tužilac stekao pravo vlasništva na ½ dela stana.

Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Slijepčevića, predsednika veća, Slobodana Spasića, Ljiljane Ivković-Jovanović, Snežane Andrejević i Slađane Nakić-Momirović, članova veća, u pravnoj stvari tužioca AA, koga zastupa punomoćnik AB, advokat, protiv tužene BB, koju zastupa punomoćnik VV, advokat, radi priznanja prava vlasništva, odlučujući o reviziji tužioca izjavljenoj protiv presude Okružnog suda u Novom Sadu posl. broj Gž. 1083/03 od 3.11.2004. godine, u sednici veća održanoj dana 1.03.2006. godine, doneo je presudu, kojom se revizija tužioca usvaja, pa se presuda Okružnog suda u Novom Sadu posl. broj Gž. 1083/03 od 3. 11. 2004. godine preinačuje tako što se žalba tužioca usvaja i presuda Opštinskog suda u Novom Sadu posl. broj P. 7154/01 od 24.10.2002. godine, ispravljena rešenjem istog suda poslovni broj P. 7154/01 od 14.02.2003. godine preinačuje tako što se tužbeni zahtev tužioca u celosti usvaja, pa se utvrđuje da je tužilac AA stekao pravo vlasništva na ½ dela stana.

Utvrđuje se da ostavinsku masu iza pokojne GG čini ½ dela predmetnog stana, koju nasleđuju tužilac i tužena na ravne delove.

Obavezuje se tužena da tužiocu izda pogodnu tabularnu ispravu na osnovu koje će se izvršiti uknjižba prava vlasništva na predmetnom stanu, a ako to ne učini onda je dužna trpeti da se na temelju ove presude tužilac upiše kao vlasnik ukupno ¾ delova nekretnine i to 2/4 na osnovu bračne sutekovine, a ¼ na temelju nasleđa, sve u roku od 15 dana pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Obavezuje se tužena da tužiocu, na ime troškova celog postupka, plati iznos od 12.500,00 dinara u roku od 15 dana pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Obrazloženje:

„Presudom Okružnog suda u Novom Sadu posl. broj Gž. 1083/03 od 3.11.2004. godine žalba tužioca je odbijena, pa je potvrđena presuda Opštinskog suda u Novom Sadu posl. broj P. 7154/01 od 24.10.2002. godine, ispravljena rešenjem istog suda posl. broj P. 7154/01 od 14.02.2003. godine kojom je odbijen tužbeni zahtev kojim je tužilac tražio da sud utvrdi da je tužilac stekao pravo vlasništva na ½ dela dvosobnog stana, te da sud utvrdi da ostavinsku masu iza pokojne GG čini ½ dela predmetnog stana, a ne ceo stan, koju nasleđuju tužilac i tužena na ravne delove, te da obaveže tuženu da tužiocu izda pogodnu tabularnu ispravu na osnovu koje će se izvršiti uknjižba prava vlasništva na predmetnom stanu, a ako to ne učini da je dužna trpeti da se na temelju ove presude tužilac upiše kao vlasnik ukupno ¾ delova nekretnine i to ½ dela na osnovu bračne sutekovine, a ¼ dela na osnovu nasleđa. Istom presudom obavezan je tužilac da tuženoj na ime troškova parničnog postupka plati iznos od 14.000,00 dinara.

Blagovremenom i dozvoljenom revizijom tužilac pobija drugostepenu presudu zbog pogrešne primene materijalnog prava.

Ispitujući pobijanu drugostepenu presudu u smislu člana 386. Zakona o parničnom postupku, u vezi sa članom 491. stav 4. sada važećeg Zakona o parničnom postupku, revizijski sud je našao da je revizija osnovana.

Prema utvrđenom činjeničnom stanju supruga tužioca, sada pokojna GG bila je ugovorni nosilac stanarskog prava na stanu. Za vreme trajanja braka ista je 1991. godine zaključila ugovor o otkupu stana i po tom osnovu postala njegov vlasnik. Predmetni stan pok. GG je dodeljen za tročlanu porodicu koju su u to vreme činili pok. GG, njen suprug DD i njihova ćerka ĐĐ, koja je nestala 1974. godine. Nakon smrti GG rešenjem o nasleđivanju od 8.4.1994. godine sud je utvrdio da su na imovini ostavilje, koju čini predmetni stan, naslednici njen suprug i ćerka ĐĐ, pa je zaostavštinu raspodelio na naslednike u po ½ delova. U postupku za proglašenje nestalog lica za umrlog, koji je tužilac potom pokrenuo, sud je doneo rešenje 29.5.1996. godine kojim je ĐĐ proglašena za umrlu na dan ___1974. godine. Rešenjem o nasleđivanju od 20.9.1996. godine tužilac je oglašen za naslednika iza svoje pokojne ćerke, pa je tako postao u celosti vlasnik predmetnog stana. Po tužbi tužene dana 14.11. 1996. godine doneta je pravnosnažna presuda kojom je utvrđeno da je tužilja BB, kao sestra pokojne GG, zakonska naslednica iste, te da nasleđuje iza pokojne GG ½ dela predmetnog stana, što je tuženi DD dužan trpeti da se na osnovu ove presude ona uknjiži kao vlasnik ½ dela navedenog stana. Utvrđeno je i da rešenja ostavinskog suda od 8.4.1994. godine i 20. 9. 1996. godine ne proizvode pravno dejstvo na ½ dela predmetnog stana.

Donošenjem Zakona o vanparničnom postupku („Službeni glasnik SRS“, broj 55/82), na temelju člana 226. stav 2. prestale su da važe odredbe člana 149. do 225. Zakona o nasleđivanju („Službeni glasnik SRS“, broj 52/74, 1/80 i 25/82). Taj deo regulisao je procesno pravna pitanja iz oblasti nasleđivanja koja Zakon o vanparničnom postupku uređuje odredbama iz člana 87. do 131.

Nije sporno da je u postupku za raspravljanje zaostavštine pokojne GG sud utvrdio, pored ostalog, i koja imovina sačinjava njenu zaostavštinu, saglasno članu 87. Zakona o vanparničnom postupku. Na temelju odredbe člana 122. ZVP-a sud je doneo rešenje o nasleđivanju iza pokojne GG na imovini, odnosno stanu koji je dobijen za oba bračna druga, a otkupljen od strane GG za vreme trajanja braka. Po materijalno pravnoj odredbi iz člana 10. navedenog Zakona o nasleđivanju tužilac je kao bračni drug nasledio tu imovinu.

Ovakvo pravnosnažno rešenje o nasleđivanju ne sprečava tužioca koji je učestvovao u postupku raspravljanja zaostavštine, da u parnici ostvaruje zahtev za utvrđenje udela u imovini stečenoj u toku braka s ostaviljom (član 321. stav 1. i član 322. stav 2. Zakona o braku i porodičnim odnosima objavljen u „Službeni glasnik SRS“ , broj 22/80, 24/84, 11/88 i 22/93) i pored činjenice da tužiocu ostavinski sud nije priznao pravo da o tom zahtevu pokrene parnicu. Tužilac može i posle pravnosnažnosti rešenja o nasleđivanju tužbom tražiti priznanje prava vlasništva na delu imovine stečene tokom trajanja bračne zajednice.

Pravnosnažno rešenje o nasleđivanju vezuje stranke koje su učestvovale u postupku raspravljanja zaostavštine samo u pogledu prava i obaveza koje proizilaze iz prava nasleđivanja. Svako lice, pa i ono koje je učestvovalo u postupku raspravljanja zaostavštine, ako ima neki osnov za sticanje prava vlasništva na stvarima zaostavštine, nezavisno od prava nasleđivanja (u konkretnom slučaju bračna sutekovina) može ostvariti svoje pravo po tom osnovu i posle pravnosnažno završenog ostavinskog postupka. Ovo otuda što zahtev za izdvajanje iz zaostavštine dela imovine stečene tokom trajanja bračne zajednice se zasniva na pravu vlasništva koje je na originalan način stečeno zajedničkim radom bračnih drugova u toj zajednici, a ne na odredbama Zakona o nasleđivanju. Stoga se zahtev može isticati i posle pravnosnažnosti rešenja o nasleđivanju, čak i kada je to rešenje bilo doneto u ostavinskom postupku u kome je učestvovao i tužilac.

Iz navedenih razloga, revizija tužioca je kao osnovana usvojena i nižestepene presude na temelju člana 395. stav 1. ZPP-a, u vezi sa članom 491. stav 4. sada važećeg ZPP-a, preinačene, pa je odlučeno kao u izreci.

Odluka o troškovima parničnog postupka doneta je u smislu člana 154. stav 1. i člana 166. stav 2. ZPP-a. Pri odlučivanju koji će se troškovi naknaditi tužiocu sud je uzeo u obzir samo one troškove koji su bili potrebni radi vođenja parnice. Tužiocu su odmereni troškovi saglasno Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad advokata u Vojvodini i to za sastav tužbe i jednog podneska od po 1000,00 dinara, za pristup punomoćnika na 5 održanih ročišta od po 1500,00 dinara i za sastav žalbe i revizije po 1500,00 dinara, što ukupno iznosi 12.500,00 dinara.“

Izvor: Vrhovni kasacioni sud, Beograd, Rev 1406/05 od 01.03.2006. godine.