Radno pravo

Advokati Beogad – advokat za pravnu oblast radno pravo

Radno pravo je skup pravnih normi kojima se uređuje nastanak, sadržina i prestanak radnog odnosa, kao i pravni položaj subjekata radnog prava. Subjekti privrednog prava su zaposleni i poslodavac.

Radno pravo odnosno prava i obaveze iz radnog odnosa nalazi svoju primenu kod poslovanja svih privrednih subjekata, bez obzira na formu osnivanja.

Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada, bliže se uređuju Zakonom o radu i posebnim zakonima.

Angažovani advokat za radno pravo od strane poslodavca pruža niz prednosti u poslovanju poslodavcu, koje proizilaze pružanjem ekspertskih usluga advokata za radno pravo, te se time eliminiše kršenje zakona i zaposleni angažuju u skladu sa propisanim normama.

Advokat za radno pravo pruža usluge iz oblasti rada, koje su od značaja za zaposlene kao što su zastupanje zaposlenih u cilju zaštite od nezakonitih povreda njihovih prava od strane poslodavaca, zastupanja prilikom povrede prava kod nezakonitog otkaza, zastupanja prilikom zlostavljanja na radu (mobing), zastupanje prilikom regulisanja pitanja zdravstvenog osiguranja, penzijskog i invalidskog osiguranja, zastupanje stranaka pred svim nadležnim organima vezanim za oblast rada, zastupanje u radnim sporovima u vezi sa naknadom materijalne i nematerijalne štete zbog povreda na radu ili u vezi sa radom. Advokat za radno pravo vrši naplatu zaostalih potraživanja po osnovu zarada i drugih primanja iz radnog odnosa (tužba ili prinudna naplata). Advokat za radno pravo sastavlja tužbe protiv poslodavca i zastupanje stranke pred sudom. Advokat za radno pravo vrši pravno savetovanje zaposlenih iz oblasti poreskog prava, kao bitnog elementa kod izbora poreski optimalne politike zarada, kao i prava na godišnji odmor. U slučaju tužbe, Advokat za radno pravo sastavlja tužbu i vrši pokretanje tužbe povodom nezakonitih elemenata aneksa ugovora o radu.

Advokat za radno pravo pruža pravne usluge koje su vezane za poslodavce. Advokat za radno pravo vrši izradu pravilnika o radu i ostalih pravnih akata u vezi radnog prava odnosno radnih odnosa, izradu pravilnika o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, izradu pravilnika o zabrani zlostavljanja na radu i zabrani diskriminacije, izradu ugovora o radu u skladu sa kolektivnim ugovorima i zakonima iz oblasti rada, izradu aneksa ugovora o radu, izradu otkaza ugovora o radu, izradu kolektivnih ugovora u skladu sa zakonom (opštih, granskih i kolektivnih ugovora kod poslodavca i njihovo međusobno usklađivanje). Advokat za radno pravo poslodavcima pruža pravnu pomoć pri uspostavljanju pravno uređenog radnog okruženja kroz izradu svih internih akata koji definišu prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i zapušenih. Advokat za radno pravo učestvuje u pregovorima kod zaključenja kolektivnog ugovora. Advokat za radno pravo takođe pravno pomaže poslodavcima pri uvođenju adekvatnih procedura i politika u skladu sa zakonima iz oblasti rada. Advokat za radno pravo savetuje poslodavce iz oblasti poreskog prava, posebno kod izbora poreski optimalne politike zarada. Advokat za radno pravo zastupa poslodavce u postupcima rešavanja viška zaposlenih. U slučaju tužbi, advokat za radno pravo sastavlja tužbeni zahtev, zastupa stranku pred sudom i drugim nadležnim organima, prikuplja i dostavlja svu neophodnu dokumentaciju i vodi tužbeni spor.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *